c b   a
 

La aerotèrmica és l'energia continguda en l'aire, en forma de calor sensible i latent. Aquesta energia procedeix de la radiació solar i està en constant renovació, convertint-se l'aire en una font inesgotable d'energia. Perquè l'aire no contingués res de calor, hauria d'estar a una temperatura anomenada zero absolut (-273 ºC).

Aquest aprofitament es realitza mitjançant bombes de calor aerotèrmiques, dissenyades i construïdes per obtenir la màxima energia de l'aire exterior, fins i tot en condicions climàtiques severes, tant a l'hivern com a l'estiu. Gràcies al disseny exclusiu dels seus components, són capaços de captar més energia de l'exterior que les tradicionals bombes de calor aire-agua. Disposen d'un, o dos compressors especials en cascada, que permet arribar a temperatures de treball de l'ordre dels 80 ºC, aquesta característica les fa aptes per substituir calderes en sistemes de calefacció tradicional, o com a font de producció d'aigua calenta sanitària durant tot l'any. Les bombes de calor aerotèrmiques d'última generació garanteixen el perfecte funcionament del sistema fins i tot en condicions exteriors extremes tant a l'hivern com a l'estiu (-25ºC a 46ºC).

Les instal·lacions amb bombes de calor aerotèrmiques poden subministrar calefacció, aigua calenta sanitària i refrigeració.

   
       
 

Bàsicament una bomba de calor aerotèrmica està formada per un compressor, una vàlvula de 4 vies, una vàlvula d'expansió electrònica, dos intercanviadors i un avançat sistema de control.

En manera calefacció l'aire exterior entra en contacte amb l'evaporador mitjançant un intercanviador especial refrigerant-aire, el refrigerant que es troba al seu interior s'evapora a temperatura inferior robant calor a l'aire en circulació. Aquest refrigerant evaporat, és aspirat per compressor on es comprimeix, augmentant la seva temperatura i pressió. El gas comprimit entra en un intercanviador especial refrigerant-aigua, i al condensar s'allibera calor que servirà per escalfar l'estada de la vi-venda o l'Acs, el gas condensat es transforma en líquid refrigerant. Aquest líquid refrigerant es desplaça cap a la vàlvula d'expansió, que baixa la seva temperatura i pressió i el torna a l'evaporador per iniciar el seu procés. En mode refrigeració s'inverteix el sentit de funcionament del sistema i la calor excedent de l'edifici és evacuat a l'aire exterior.

Actualment aquestes unitats incorporen compressors Inverter DC que modulen la producció de fred o calor segons cada necessitat, consumint només l'energia necessària en cada moment, augmentant l'eficiència de l'equip, i reduint el consum d'energia elèctrica.
   
       
 

 

Les bombes de calor aerotèrmiques es poden utilitzar en: vivendes, oficines, instal·lacions esportives, piscines climatitzades, processos industrials, hotels, restaurants, càmpings, edificis públics, hospitals, granges, hivernacles, resumint qualsevol activitat que requereixi una aportació de fred o calor. Poden incorporar recuperació de calor si les necessitats de l'edifici la requereixen.

Les bombes de calor aerotèrmiques proporcionen:
· Aigua calenta sanitària
· Calefacció per radiadors d'alta i baixa temperatura.
· Calefacció i refrigeració per terra radiant.
· Calefacció i refrigeració per fancoil, individual o centralitzat per conductes.
· Escalfament de piscines durant tot l'any.

 
   
Una típica instal·lació suposa un estalvi mensual del 70% en calefacció i aigua calenta sanitària, respecte a un altre tipus d'instal·lacions que funcionen amb energia convencional com el gasoil, el gas o radiadors elèctrics tipus calor blava.L'explicació és molt senzilla, de cada 4 kw que proporciona de calor, 3 kw els recull de l'aire exterior gratuït i 1 kw de la xarxa elèctrica.

 
       
 

En els últims 100 anys la contaminació de l'aire s'ha multiplicat per 5 i el consum energètic per 16. L'excés de CO2, N2O, NOx, Metà, CFC i altres gasos procedents de la crema de combustibles fòssils, han contribuït decisivament a l'efecte hivernacle. Els experts afirmen que el clima més càlid provocarà un augment del nivell del mar, i la creació de tornados, huracans i inundacions. Només l'ús d'energies renovables
contribuirà a mantenir l'equilibri de l'ecosistema. El 5 de Juny del 2009 la Directiva Europea 2009/28 (EC) defineix aerotèrmia com a energia Renovable.

Al estar inclosa la aerotèrmica com energia renovable, als edificis de nova construcció o reformes importants, pot prescindir-se de la instal·lació solar tèrmica per a la producció d'aigua calenta sanitària segons el CTE (Codi tècnic de l'edificació). La aerotèrmica és una energia respectuosa amb el medi ambient.

   
       
 

Les bombes de calor aerotèrmiques ocupen poc espai a l'interior i exterior de la vi-venda, en general menys d'un metre quadrat, sense necessitat de ventilacions especials, xemeneies, tancs o dipòsits de combustibles inflamables o explosius. Amb un sol sistema podrem solucionar la calefacció, refrigeració i l'aigua calenta sanitària.
Les instal·lacions aerotèrmiques eliminen el risc de legionel·la al no tenir torres de refrigeració ni condensadors evaporatius.

A diferència d'altres energies renovables, l'aerotèrmica funciona les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any. Inclòs nits, èpoques amb mal temps, absència de sol i vent.
 

 
       
 

 

Com a conclusió final, podem destacar que la bomba de calor aerotèrmica presenta un gran futur des d'una perspectiva tant mediambiental, tècnica i econòmica, la introducció de l'impost sobre el CO2 i la reducció de l'oferta amb preus operatius cada vegada més alts, farà augmentar el cost sobre els combustibles fòssils, amb el consegüent increment de l'eficiència de les aplicacions d'aerotèrmica, quant a la climatització i producció d'aigua calenta sanitària. La bomba de calor aerotèrmica, és una bona aposta per la sostenibilitat i col·labora en la reducció de la dependència energètica del nostre país per que fa als països productors de petroli i gas.

Seria molt interessant disposar de sistemes de producció d'energia elèctrica, nets, amb baixos costos operatius de producció i el transport, per aconseguir reduir la contaminació i el preu d'aquesta energia.
 
         
       
 

La calefacció està garantida durant tot el període hivernal?
Sí, l'energia continguda en l'aire és inesgotable i es renova constantment.

És possible amb la mateixa instal·lació refrigerar la vivenda a l'estiu?

Sí, mitjançant el mateix sòl radiant o amb unitats terminals tipus fancoil individual o centralitzat tipus conductes.

A part de calefacció i refrigeració, el mateix sistema pot subministrar aigua calenta sanitària?

Sí, el generador aerotèrmic incorpora un dispositiu per a la producció d'aigua calenta sanitària (acs) alimentant un acumulador.

El sòl radiant és un sistema confortable?

Sí, és el sistema de calefacció més confortable que existeix. La millor sensació tèrmica de la persona s'obté quan la temperatura de la zona inferior (peus) és lleugerament superiora a l'existent a la zona superior (cap).

El sòl radiant és perjudicial per a la circulació sanguínia de les cames?

No, antigament els deficients sistemes de control i l'absència de regulació mantenien una temperatura del paviment massa elevada, actualment la normativa vigent limita la temperatura superficial del sòl a la zona ocupada a 29 ºC.

És possible substituir una caldera de gasoil, gas, o elèctrica per una bomba de calor aerotèrmica?
Sí, previ estudi del circuit de distribució interior.

Puc instal·lar aerotèrmica en una vivenda construïda que no disposa de calefacció?

Sí, instal·lant convectors d'alt rendiment, emissors d'alta o baixa temperatura o fancoils, no es necessita fer reformes. Per a sòl radiant-refrescant és necessari fer un mínim de reformes.

Pot la bomba de calor aerotèrmica escalfar l'aigua de la piscina?
Sí, col·locant un intercanviador de calor al circuit de distribució, ens permet allargar la temporada de bany en aquells dies de finals de primavera o principis de tardor

 

Són realment certs els estalvis econòmics que es publiciten?
Sí, en cada projecte-pressupost entreguem una comparativa de costos energètics i emissions de CO2 respecte a altres fonts d'energia.

Quina és la inversió inicial d'una instal·lació?

El cost de la instal·lació és una mica més car que un sistema de climatització convencional, però a causa de l'estalvi energètic s'amortitza ràpidament.

Pot qualsevol empresa instal·ladora realitzar aquest tipus d'instal·lacions?
No és aconsellable, si no es disposa de prou capacitació tècnica.

Es pot esgotar l'energia aerotèrmica?.
No, l'energia prové del sol és inesgotable i gratuïta.

Puc canviar el sistema de climatització en el futur?
Sí, no hi ha cap inconvenient.

Requereix algun manteniment car i complicat?

No, el servei de manteniment és molt simple.

És una tècnica segura i duradora?
Sí, es tracta d'un sistema totalment segur, fiable i durador. Una instal·lació aerotèrmica ben realitzada pot durar més de 15 anys, sent possible, al final de la vida útil del generador, ser substituït per un altre d'última generació.

En obra nova o reforma important la aerotèrmica pot substituir les plaques solars per a la producció d'aigua calenta sanitària?
Sí, al estar considerada energia renovable, pot substituir perfectament a les plaques solars complint la normativa vigent.